Paharpur

Somapuri Archaeological Site, Rajshahi, Bangladesh